Tímy v klube
FK Poprad (Ženy)
II. liga Ženy 
FK Poprad (Ženy)
Slovenský pohár Ženy 
FK Poprad (Muži)
Slovnaft Cup 
FK Poprad (Muži)
II. liga 
Do zápasu ostáva
17d19h43m49s
04.08.2018 19:00
04.08.2018 19:00   o 17d19h43m49s
Do zápasu ostáva
10d18h13m49s
28.07.2018 17:30
28.07.2018 17:30   o 10d18h13m49s
Do zápasu ostáva
3d19h43m49s
21.07.2018 19:00
21.07.2018 19:00   o 3d19h43m49s
nasledujúce
FK Poprad B (Muži)
IV.liga Sever dospelí VsFZ 
Do zápasu ostáva
25d17h13m49s
12.08.2018 16:30
12.08.2018 16:30   o 25d17h13m49s
Do zápasu ostáva
18d17h13m49s
05.08.2018 16:30
05.08.2018 16:30   o 18d17h13m49s
Do zápasu ostáva
11d17h43m49s
29.07.2018 17:00
29.07.2018 17:00   o 11d17h43m49s
nasledujúce
FK Poprad U09 (Muži)
Prípravka SFZ U09 
FK Poprad U10 (Muži)
Prípravka SFZ U10 
FK Poprad U11 (Muži)
Prípravka SFZ U11 
FK Poprad B U11 (Muži)
Prípravky - U11 - PFZ 
FK Poprad U12 (Muži)
I. LMŽ - U12 
Do zápasu ostáva
1mes22d12h13m49s
09.09.2018 11:30
09.09.2018 11:30   o 1mes22d12h13m49s
Do zápasu ostáva
1mes14d12h13m49s
01.09.2018 11:30
01.09.2018 11:30   o 1mes14d12h13m49s
Do zápasu ostáva
1mes7d12h13m49s
25.08.2018 11:30
25.08.2018 11:30   o 1mes7d12h13m49s
nasledujúce
FK Poprad U13 (Muži)
I. LMŽ - U13 
Do zápasu ostáva
1mes22d10h43m49s
09.09.2018 10:00
09.09.2018 10:00   o 1mes22d10h43m49s
Do zápasu ostáva
1mes14d10h43m49s
01.09.2018 10:00
01.09.2018 10:00   o 1mes14d10h43m49s
Do zápasu ostáva
1mes7d10h43m49s
25.08.2018 10:00
25.08.2018 10:00   o 1mes7d10h43m49s
nasledujúce
FK Poprad U14 (Muži)
I. LSŽ - U14 
Do zápasu ostáva
1mes21d12h43m49s
08.09.2018 12:00
08.09.2018 12:00   o 1mes21d12h43m49s
Do zápasu ostáva
1mes14d12h43m49s
01.09.2018 12:00
01.09.2018 12:00   o 1mes14d12h43m49s
Do zápasu ostáva
1mes7d12h43m49s
25.08.2018 12:00
25.08.2018 12:00   o 1mes7d12h43m49s
nasledujúce
FK Poprad U15 (Muži)
I. LSŽ - U15 
Do zápasu ostáva
1mes21d10h43m49s
08.09.2018 10:00
08.09.2018 10:00   o 1mes21d10h43m49s
Do zápasu ostáva
1mes14d10h43m49s
01.09.2018 10:00
01.09.2018 10:00   o 1mes14d10h43m49s
Do zápasu ostáva
1mes7d10h43m49s
25.08.2018 10:00
25.08.2018 10:00   o 1mes7d10h43m49s
nasledujúce
FK Poprad U15 (Ženy)
I. liga žiačky - WU15 
FK Poprad U16 (Muži)
I. LMD - U16 
Do zápasu ostáva
1mes11d13h58m49s
29.08.2018 13:15
29.08.2018 13:15   o 1mes11d13h58m49s
Do zápasu ostáva
1mes7d13h58m49s
25.08.2018 13:15
25.08.2018 13:15   o 1mes7d13h58m49s
Do zápasu ostáva
1mes13h58m49s
18.08.2018 13:15
18.08.2018 13:15   o 1mes13h58m49s
nasledujúce
FK Poprad U17 (Muži)
I. LMD - U17 
Do zápasu ostáva
1mes11d11h43m49s
29.08.2018 11:00
29.08.2018 11:00   o 1mes11d11h43m49s
Do zápasu ostáva
1mes7d11h43m49s
25.08.2018 11:00
25.08.2018 11:00   o 1mes7d11h43m49s
Do zápasu ostáva
1mes11h43m49s
18.08.2018 11:00
18.08.2018 11:00   o 1mes11h43m49s
nasledujúce
FK Poprad U19 (Muži)
I. LSD - U19 
Do zápasu ostáva
1mes11d11h43m49s
29.08.2018 11:00
29.08.2018 11:00   o 1mes11d11h43m49s
Do zápasu ostáva
1mes7d11h43m49s
25.08.2018 11:00
25.08.2018 11:00   o 1mes7d11h43m49s
Do zápasu ostáva
1mes11h43m49s
18.08.2018 11:00
18.08.2018 11:00   o 1mes11h43m49s
nasledujúce
FK Poprad U19 (Ženy)
I. liga dorastenky - WU19